PizzaHut Thailand

เซ็ตไก่ 12ชิ้น

เซ็ตไก่ 12 ชิ้น หรือสามารถเลือกได้ 2 อย่างจาก 5 อย่างต่อไปนี้ | นิวออร์ลีนส์ 6 ชิ้น | โคเรียนการ์ลิค 6 ชิ้น | สไปซี่บาร์บีคิว 6 ชิ้น | ชิกเก้นป๊อป พร้อมชีสซอส | ชีสซี่สโมคบอล

199
258
chicken-platter-image

เลือก เมนูทานเล่น

เลือก เมนูทานเล่น

ไก่นิวออร์ลีนส์
ไก่นิวออร์ลีนส์
ไก่โคเรียนการ์ลิค
ไก่โคเรียนการ์ลิค
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว
ชิกเก้นป๊อป พร้อมชีสซอส
ชิกเก้นป๊อป พร้อมชีสซอส
ชีสซี่สโมคบอล
ชีสซี่สโมคบอล

เลือก เมนูทานเล่น

เลือก เมนูทานเล่น

ไก่นิวออร์ลีนส์
ไก่นิวออร์ลีนส์
ไก่โคเรียนการ์ลิค
ไก่โคเรียนการ์ลิค
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว
ชิกเก้นป๊อป พร้อมชีสซอส
ชิกเก้นป๊อป พร้อมชีสซอส
ชีสซี่สโมคบอล
ชีสซี่สโมคบอล