PizzaHut Thailand

เซ็ตไก่ 12ชิ้น

เซ็ตไก่ 12 ชิ้น หรือสามารถเลือกได้ 2 อย่างจาก 5 อย่างต่อไปนี้ | นิวออร์ลีนส์ 6 ชิ้น | โคเรียนการ์ลิค 6 ชิ้น | สไปซี่บาร์บีคิว 6 ชิ้น | ชิกเก้นป๊อป พร้อมชีสซอส | ชีสซี่สโมคบอล

199
258
chicken-platter-image

เลือก เมนูทานเล่น

เลือก เมนูทานเล่น

ไก่นิวออร์ลีนส์
ไก่นิวออร์ลีนส์ 6 ชิ้น
ไก่โคเรียนการ์ลิค
ไก่โคเรียนการ์ลิค 6 ชิ้น
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว 6 ชิ้น
ชิกเก้นป๊อป พร้อมชีสซอส
ชิกเก้นป๊อป 12 ชิ้น พร้อมชีสซอส
ชีสซี่สโมคบอล
ชีสซี่สโมคบอล 9 ชิ้น

เลือก เมนูทานเล่น

เลือก เมนูทานเล่น

ไก่นิวออร์ลีนส์
ไก่นิวออร์ลีนส์ 6 ชิ้น
ไก่โคเรียนการ์ลิค
ไก่โคเรียนการ์ลิค 6 ชิ้น
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว 6 ชิ้น
ชิกเก้นป๊อป พร้อมชีสซอส
ชิกเก้นป๊อป 12 ชิ้น พร้อมชีสซอส
ชีสซี่สโมคบอล
ชีสซี่สโมคบอล 9 ชิ้น