PizzaHut Thailand

เซ็ตไก่ 12ชิ้น

เซตไก่ 12 ชิ้น สามารถเลือกได้ 2 รสชาติ จาก 3 รสชาติต่อไปนี้ | นิวออร์ลีนส์ 6 ชิ้น | โคเรียนการ์ลิค 6 ชิ้น | สไปซี่บาร์บีคิว 6 ชิ้น

229
278
chickenplatter-image

เลือก เมนูทานเล่น

เลือก เมนูทานเล่น

ไก่นิวออร์ลีนส์
ไก่นิวออร์ลีนส์ 6 ชิ้น
ไก่โคเรียนการ์ลิค
ไก่โคเรียนการ์ลิค 6 ชิ้น
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว 6 ชิ้น

เลือก เมนูทานเล่น

เลือก เมนูทานเล่น

ไก่นิวออร์ลีนส์
ไก่นิวออร์ลีนส์ 6 ชิ้น
ไก่โคเรียนการ์ลิค
ไก่โคเรียนการ์ลิค 6 ชิ้น
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว
ไก่สไปซี่บาร์บีคิว 6 ชิ้น