นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มีผลบังคับใช้วันที่ 01/01/2021

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ Pizza Hut (“พิซซ่า ฮัท”) ในประเทศไทย ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และข้อกำหนดอื่นๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยระบุถึงหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การเก็บรักษา และการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและชอบด้วยกฎหมาย 

พิซซ่าฮัทขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจในการที่ท่านลงทะเบียนสมัครใช้บริการผ่านทาง Web Site หรือ Line เมื่อท่านกด “ตกลง” เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและรับรู้เนื้อหาของข้อกำหนดโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและตกลงจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  1. คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้กับท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

  1.   วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อการลงทะเบียนในการใช้บริการและยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อสมัครเป็นสมาชิก ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตนของท่าน

3.2 เพื่อการให้บริการแก่ท่านในการปฏิบัติตามสัญญา ประมวลผลคำสั่งซื้อ ติดตามการจัดส่งสินค้า การให้บริการหลังการขาย ตอบรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงคำร้องขอและข้อร้องเรียนต่างๆ

3.3 เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ทำการวิจัยทางการตลาด ปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของท่าน

3.4 เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ การสื่อสารทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ รวมถึง บริการด้านโฆษณา การส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคล และแคมเปญต่างๆ

3.5 เพื่อการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ ของเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น และแพลตฟอร์มต่างๆ บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.6 เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล จัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินการและตรวจสอบความปลอดภัยทาง IT

3.7 เพื่อใช้ เปิดเผย ประมวลผล ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือนิติบุคคล หรือบุคคลใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญาด้วย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัท (เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านโลจิสติก ผู้รวบรวมบริการอาหาร ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล) และบริษัทที่ช่วยดูแลด้านการตลาด (เช่น ผู้ให้บริการทางการวิเคราะห์ ตัวแทนการสำรวจ ตัวแทนการตลาด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน และ/หรือปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาคุณภาพสินค้า

3.8 เพื่อธุรกรรมของบริษัท การได้มาซึ่งกิจการ การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น

3.9 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อมีคำร้องขอโดยชอบและเป็นการจำเป็นเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และคุ้มครองผลประโยชน์ต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยของบริษัทหรือบุคคล ที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ทั้งนี้หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการประกาศไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท (https://www.pizzahut.co.th/) และบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย  1. การเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังมีรายละเอียดต่อนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ–นามสกุล อายุ วันเกิด เพศ ข้อมูลบัตรประชาชน ลายมือชื่อดิจิทัล ภาพถ่าย/วีดีโอผ่านทางกล้องวงจรปิด และการบันทึกเสียง และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านให้ไว้แก่บริษัท

ข้อมูลในการติดต่อและการจัดส่งสินค้า เช่น ชื่อ–นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อเพื่อโทรกลับ ประวัติลูกค้า ข้อมูลการจัดส่งสินค้า ตำแหน่งที่ตั้งของที่จัดส่ง ประวัติคำสั่งซื้อ ข้อมูลตำแหน่งสัญญาณ GPS ข้อมูลและรายละเอียดการชำระเงินผ่านทางช่องทางต่างๆ 

ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เช่น ชื่อผู้ใช้งาน(Username) รหัสผ่าน(Password) ประวัติการสั่งซื้ออาหาร รายการอาหาร สินค้าที่ชื่นชอบ หมายเลขการชำระเงิน ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า สาขาที่ใช้บริการ

บัญชี Social Media เช่น ID LINE, Facebook, Instagram, Twitter  

การกรอกแบบฟอร์มแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การติดต่อต่างๆผ่านทาง Social Media ของบริษัท โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของท่านและข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นใด ที่เป็นประโยชน์สำหรับในการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการทำแบบสอบถาม (Survey) เช่น คำตอบและผลของแบบสอบถามต่างๆ ข้อซักถาม ความคิดเห็น คำติชม คำถาม ข้อเสนอแนะของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวมดังกล่าว

การใช้คุกกี้ (Cookies) ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ยังโปรแกรมค้นดูเว็บ (web browser) ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมไว้ เมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ อีกครั้งในภายหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจำได้ว่าท่านเคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว จนกว่าจะออกจากโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ หรือจนกว่าจะลบ “คุกกี้” นั้น หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

บันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log File) การให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทมีการเก็บบันทึกเข้าออกเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว กับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

  1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

5.1 ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของตนเองซึ่งได้ให้ไว้กับบริษัท และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้

5.2 ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลนั้นบริษัทจัดเก็บโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการตลาดแบบตรง หรือเพื่อการศึกษาวิจัย

5.3 ท่านมีสิทธิขอให้ส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังบุคคลอื่นและมีสิทธิขอรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้ เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุผลทางเทคนิค

5.4 ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือระงับใช้ชั่วคราวข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือแปลงข้อมูลดังกล่าวให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

5.5 ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.6 ท่านมีสิทธิบอกเลิก หรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท

 

  1. การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลายแห่ง

บริษัทมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากธนาคารท่านที่แจ้งความประสงค์ในการชำระค่าสินค้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือผ่านบัตรเครดิต

 

  1. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าท่านจะส่งคำขอถึงบริษัท เพื่อให้ลบข้อมูลและ/หรือรายละเอียดส่วนตัวของท่านออกจากฐานข้อมูลของบริษัท หรือยกเลิกการใช้บริการ

 

  1. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด โทร 02-109-7400